Ogólne warunki sprzedaży firmy All-Pumps

I.    Zawarcie umowy
1.    Zamówienia kierowane przez Kupujących do ALL-PUMPS muszą mieć formę pisemną, zawierać dokładne dane Kupującego umożliwiające wystawienie prawidłowej faktury VAT, opis jakościowy i ilościowy z podaniem ustalonych cen jednostkowych i wartości sumarycznej.
2.    W przypadku niejasności w zamówieniu ALL-PUMPS ma prawo sporządzenia pisemnego Potwierdzenia Zamówienia przesłane Kupującemu do pisemnej akceptacji.
3.    Potwierdzenie Zamówienia przyjęte przez Kupującego zgodnie z pkt I.2. stanowi umowę wiążącą Sprzedawcę i Kupującego -   zwaną dalej: „Umową".
4.    Po zawarciu Umowy, zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.    Kupujący jest zobowiązany przedstawić na żądanie Sprzedającego wszelkich dokumentów rejestrowych firmy Kupującego.

II.    Cena sprzedaży i warunki płatności

1.    Cenę sprzedaży określa Potwierdzenie Zamówienia. Jeżeli Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi inaczej, cena sprzedaży będzie płatna przed wydaniem towaru Kupującemu.
2.    Jeżeli strony uzgodnią, że cena sprzedaży będzie płatna po wydaniu towaru, to w przypadku gdy Kupujący złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego Kupującego cena sprzedaży jest natychmiast wymagalna
3.    Cena sprzedaży płatna jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu Kupującego.

III.    Wydanie towaru

1.    Sprzedawca może zastrzec, że warunkiem wydania towaru jest zapłata przedpłaty (zaliczki).
2.    Wydanie towaru nastąpi w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę - zwany dalej :„Miejscem Wydania".
3.    Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi w Miejscu Wydania; z chwilą wydania towaru następuje przeniesienie własności do towaru.

IV.    Miejsce i termin dostawy

1.    Sprzedawca może wyrazić zgodę, aby przewieźć towar z Miejsca Wydania do innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Kupującego - zwanego dalej: „Miejscem Dostawy" (nie zmienia to Miejsca Wydania). W takiej sytuacji:
- jeżeli strony inaczej nie postanowią koszty transportu pokrywa Kupujący,
- niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego, dopiero z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego w Miejscu Dostawy.
- Kupujący jest zobowiązany zapewnić rozładunek towaru w Miejscu Dostawy. Koszty rozładunku ponosi Kupujący.
- w Miejscu Dostawy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar, czy zawiera on wady jakościowe i ilościowe, pod rygorem utraty prawa do powołania się na wady w późniejszym terminie.
2.    Postawienie towaru do dyspozycji Kupującemu w Miejscu Dostawy następuje w terminie określonym w Umowie, który zwany jest „Terminem Dostawy". Jednakże Termin Dostawy ulega przedłużeniu o czas uniemożliwiający postawienie towaru do
dyspozycji Kupującemu, jeśli:
a)    opóźnienie jest wynikiem okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
b)    opóźnienie jest wynikiem okoliczności na które Sprzedający nie miał wpływu, lub
c)    opóźnienie było wynikiem działań lub zaniechań Kupującego.
Za czas opóźnienia z podanych powyżej przyczyn Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
3.    Do dostaw realizowanych przez ALL-PUMPS nie mają zastosowania regulacje o sprzedaży wysyłkowej i internetowej.

V.    Warunki używania towaru

1. Kupujący jest zobowiązany jest do używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z towaru. Niewłaściwa konserwacja i eksploatacja i uszkodzenia mechaniczne wyłączają odpowiedzialność ALL-PUMPS.

2. Kupujący zna i akceptuje materiały konstrukcyjne urządzeń które zamówił. Zniszczenia spowodowane chemicznym oddziaływaniem czynnika lub jego oparów nie są objęte gwarancją

VI.    Naprawa i wymiana

1.    Jeśli rzecz ma jakiekolwiek wady. Sprzedawca według swego wyboru może: naprawić towar, wymienić towar na wolny od wad lub zapłacić karę umowną.
2.    Naprawa lub wymiana towaru, jak również odbiór naprawionego (wymienionego) towaru dokonywana jest w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Jeśli Sprzedawca zdecyduje, że naprawa (wymiana) nastąpi poza miejscem korzystania z towaru, Kupujący jest zobowiązany na swój koszt przystosować towar do transportu drogowego i wydać go Sprzedawcy poprzez załadowanie na środek transportu podstawiony przez Sprzedawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty ewentualnego odłączenia wadliwego towaru od maszyny / urządzenia, koszty przyłączenia towaru wolnego od wad do maszyny/urządzenia obciążają Kupującego.
4.    Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru wolnego od wad -wymienionego lub naprawionego przez Sprzedawcę.
5.    Na Kupującym ciąży obowiązek wyładowania na swój koszt towaru wymienionego lub naprawionego przez Sprzedawcę, ze środka transportu podstawionego przez Sprzedawcę.
6.    Z chwilą odebrania towaru naprawionego (lub wymienionego) na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z tym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
7.    Strony, na podstawie art 558 k.c. wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.

VII.    Kary umowne

1.    W przypadku zwłoki Sprzedawcy w dostawie towaru. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawienia szkody przez zapłatę kary
umownej w wysokości 0,15% ceny netto towaru z dostawą którego pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 15% ceny sprzedaży netto tego towaru.
2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu:
a)    niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lub
b)    zaistnienia wady towaru
Naprawienie szkody w powyższych sytuacjach następuje według wyboru Sprzedawcy, poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 10% ceny netto towaru wolnego od wad albo poprzez naprawę towaru lub wymianę towaru na wolny od wad.
3.    Zapłata kary umownej w wysokości przewidzianej w pkt VII stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego w związku ze szkodami z tytułów sprzedaży lub dostawy towaru.

VIII.    Gwarancja

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzedany towar zgodnie z warunkami określonymi w Karcie Gwarancyjnej.

IX.    Czas obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki umowy sprzedaży i dostawy towarów obowiązują przez czas nieokreślony i mają zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego. Zmiana lub uzupełnienie ogólnych warunków umowy sprzedaży i dostawy towarów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

X.    Prawo odstąpienia od Umowy

1.Sprzedający może odstąpić od Umowy, jeżeli wykonanie Umowy nie może nastąpić z przyczyn dotyczących Kupującego.
2. Kupujący może odstąpić od zamówienia w przeciągu 48 godzin od jego przesłania do ALL-PUMPS w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Niezachowanie pisemnej formy oraz przekroczenie terminu wyłączają możliwość odstąpienia od umowy.

XI.    Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie spory dotyczące Umowy, strony będą rozwiązywać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, sądem
właściwym dla sporów jest sąd według siedziby Sprzedawcy.
2.    Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

XII.    Świadczenie Usług

Postanowienia pkt I - XI mają odpowiednie zastosowanie do usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Pokrewne strony

ALL-PUMPS

pompy przemysłowe

pompy pneumatyczne All-Air

pompy spożywcze

pompy wirowe

pompy wirowe i wyporowe AMPCO

All-Pumps Dobromir Barański

ul. Marii Rodziewiczówny 13
41-902 Bytom

tel: 32 247 33 11
fax: 32 444 69 33

web: http://www.all-pumps.pl
e-mail: biuro@all-pumps.pl